home | contact

De zorg

Wanneer kinderen voor het eerst naar school gaan vragen ouders zich vaak af;
hoe zal mijn kind het op school doen? Zal hij/ zij het leuk vinden? Gaat hij/zij graag naar school? Wordt er voldoende rekening gehouden met mijn kind ?
Zal hij/zij de leerstof aan kunnen? Zal het niet te moeilijk zijn, of juist te gemakkelijk?

Ook leerkrachten stellen zich die vraag. Zal het kind zich gauw thuis voelen?
Heeft hij/ zij het naar de zin? Zal hij/ zij het op sociaal -emotioneel en op leergebied aan kunnen?
Kunnen we dit kind bieden, waar het om vraagt?
Zal het kind de basisschool soepel doorlopen of zal het extra zorg nodig hebben?

Na de eerste paar weken zullen een aantal van deze vragen al beantwoord zijn. Leerkracht en kind hebben even tijd nodig om elkaar te leren kennen. Jonge kinderen moeten wennen aan het ritme van de schooldag, maar we zien gelukkig maar al te vaak, dat kinderen het fijn vinden op school en dat zich geen bijzondere dingen voordoen.

Wanneer kinderen ouder worden, zullen er ook weer andere dingen van hen gevraagd worden.
Er worden andere eisen gesteld aan werkhouding, concentratie en aan het leervermogen.
Op de Mauritsschool houden we rekening met de verschillen tussen kinderen en spelen daar ook op in. We wisselen leervakken af met doe-vakken. We hebben  niveaugroepen voor rekenen en lezen, zodat het kind de leerstof aangeboden krijgt, waar het aan toe is. In de toekomst willen we steeds meer rekening houden met de speciale behoeften van individuele kinderen.

Tijdens het leerproces observeren we het gedrag en de vaardigheden die nodig zijn om de leerstof te verwerken. In de onderbouw wordt nauwgezet gebruik gemaakt van een observatieregistratiesysteem "KIJK".
Ouders worden daar tijdens de oudergesprekken over ingelicht. In de midden - en bovenbouw wordt getoetst of kinderen de leerstof goed hebben begrepen en wordt aan de leerlingen zelf gevraagd, wat zij ervaren bij het oplossen van problemen.
Op deze manier leren we de kinderen met hun sterke en zwakke kanten steeds beter kennen.
We willen ook graag dat ouders ons vertellen, hoe hun kind is. Hoe ziet de ouder hun kind?
Tijdens het  oudervertelmoment nodigt de school de ouders uit om daar met de leerkracht van hun kind over te praten. Om kinderen goed te kunnen blijven volgen in al die 8 jaren dat zij bij ons op school zitten, wordt er ook een  leerling-dossier bijgehouden.

Ondanks het feit dat we rekening houden met de speciale mogelijkheden van onze kinderen, ervaren we dat er grenzen zijn aan wat wij als school kunnen waarmaken in die afstemming. Soms vragen kinderen zo'n grote inspanning van leerkrachten en school, dat wij meer en soms ook specialere zorg moeten aanbieden.
Deze zorg is afhankelijk van de vraag en de problematiek van het kind. Soms is dat op leergebied of op sociaal -emotioneel gebied.  Het kan zijn dat de thuissituatie dusdanig belemmerend is, dat er geen goede resultaten mogelijk zijn en dat we hulp in moeten roepen van derden.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek willen we op de Mauritsschool  
Zorg Op Maat bieden. Onze ervaring van de afgelopen jaren is, dat één op de vijf kinderen die zorg op maat nodig heeft. De Intern Begeleider coördineert deze zorg.